Aptarnavimo sąlygos

Jūs galite parsisiųsti mūsų aptarnavimo sąlygas paspaudus čia.

I. Bendrosios sąlygos

1. Visi pasiūlymai, tiekimai ir susitarimai reglamentuojami remiantis tik žemiau išvardytos sąlygomis.

2. Mes pasiliekame teisę keisti pasiūlymus. Sutartys ir susitarimai, ypač keičiantys šias sąlygas, tampa privalomi tik pateikus mūsų aiškų raštišką patvirtinimą. Susitarimai su prekybos atstovais galioja tik gavus mūsų raštišką patvirtinimą.

3. Mes aiškiai pareiškiame, kad bendrosios sąlygos bei nuostatos nėra taikomos pirkėjo pirkimo sąlygoms bei nuostatoms. Jos negali būti taikomos net tuo atveju, jeigu mes nepranešėme apie tai susitarimo sudarymo metu.

4. Pirkėjas negali kelti priešpriešinių reikalavimų, jei tokie reikalavimai nėra nenuginčijami arba teisiškai privalomi. Pirkėjas neturi išskaitos teisės. Ši nuostata netaikoma sudarant sandorius su asmenimis, nevykdančiais prekybos veiklos, tiek, kiek išskaitos teisė kyla iš atitinkamų sutartinių santykių. Sudarant sandorius su asmenimis, vykdančiais prekybos veiklą, įsipareigojimų vykdymo atsisakymo teisė negalioja.

II. Tiekimas

1. Jeigu šalys nesusitars kitaip, prekių tiekimas vyksta pirkėjo rizika bei sąskaita. Perduodant prekes ekspeditoriui ar vežėjui rizika pereina pirkėjui. Rizikos perduodama vėliausiai tada, kad prekės išvežamos iš gamyklos arba parduotuvės. Jeigu krovinys buvo pažeistas pervežimo metu arba nebuvo pristatytos visos prekės, nurodytos važtaraštyje, prekių gavėjas turi nedelsiant gauti išsamų rašytinį šio fakto patvirtinimą iš šalies, kuri pristatė prekes (jeigu prekes išsiuntė ekspeditorius - iš sunkvežimio vairuotojo; jeigu jos buvo pristatytos geležinkeliu – iš priimančios geležinkelio stoties) ant važtaraščio su parašu. Važtaraštis su patvirtinimu turi būti perduotas mums tam, kad mes galėtumėme pateikti pretenzijas dėl žalos atlyginimo pirkėjo vardu. Mes nesame įsipareigoję teikti šias pretenzijas, teikiant ieškinius teismo tvarka. Tačiau esame pasirengę imtis būtinų priemonių tam, kad pirkėjas galėtų pateikti atitinkamą ieškinį. Jeigu prekės nebus pristatytos pagal susitarimą pirkėjo adresu, visa prekių išsiuntimo rizika vis tiek atitenka pirkėjui. Tačiau tokiais atvejais mes įsipareigojame atlyginti pirkėjui žalą dėl prekių pažeidimo pervežimo metu tokia apimtimi, kokia apimtimi žala bus atlyginta mums. Žalos atlyginimas, kurį mes siūlome savo nuožiūra, vyks arba nemokamai pristatant prekes vietoje sugadintų prekių, arba atlyginant mūsų gautą sumą.

2. Išsiunčiant prekes mes pasiliekame teisę pasirinkti transporto priemonę bei maršrutą be jokių įsipareigojimų. Ši nuostata netaikoma, jeigu sudarant sandorius su juridiniais asmenimis vykdomasis vadybininkas arba vienas iš mūsų vyresniųjų vadybininkų atliko veiksmus, kuriuos galima būtų laikyti nerūpestingais, arba, sudarant sandorius su fiziniais asmenimis, tokius veiksmus atliko vykdomasis vadybininkas arba vienas iš mūsų darbuotojų. Mes įsipareigojame apdrausti transportą tik pirkėjui aiškiai pareikalavus. Tokiu atveju draudimo išlaidas turi padengti pirkėjas.

III. Pristatymo sąlygos

1. Pristatymo sąlygos įsigalioja gavus užsakymo patvirtinimą, atsižvelgiant į pristatymo galimybes, sutarties sąlygas ir kitas suderintas sąlygas.

2. Jeigu pirkėjas nevykdo įsipareigojimų, sutartas terminas pratęsiamas, neįtakojant mūsų teisų, tokiam laikotarpiui, per kurį pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šį arba kitą susitarimą. Tas pats galioja ir sutartam pristatymo terminui.

3. Jeigu mes nevykdome savo įsipareigojimų, pirkėjas turi nustatyti protingą atlikimo atidėjimo laikotarpį. Pasibaigus šiam laikotarpiui, pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu iki to laiko jam nebus pranešta apie tai, kad atitinkamos prekės yra paruoštos išsiuntimui.

4. Pretenzijos dėl žalos atlyginimo, kylančios dėl tiekimo datų ar terminų nesilaikymo, turi būti apribotos užsakymo suma, jeigu vėluojama ne dėl aplaidumo ar tyčinio nerūpestingumo.

5. Nenugalimos jėgos aplinkybės leidžia mums atidėti išsiuntimą visam tokių aplinkybių buvimo laikotarpiui, pridėjus protingą verslo veiklos atnaujinimo laiką, arba nutraukti sutartį tose dalyse, kurios nebuvo įvykdytos. Streikai, lokautai, riaušės ir kitos aplinkybės, kurios akivaizdžiai trukdo pristatymui, prilyginami nenugalimos jėgos aplinkybėms, nepriklausomai nuo to, ar jie atsirado pas mus, ar pas vieną iš mūsų tiekėjų. Pirkėjas turi teisę reikalauti iš mūsų deklaracijos apie tai, ar mes nutraukiame sutartį, ar ketiname atlikti pristatymą per tam tikrą protingą laikotarpį. Mums nepateikus tokios deklaracijos, pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį.

IV. Apmokėjimo sąlygos

1. Mūsų sąskaitos turi būti apmokėtos per 30 dienų nuo jų pateikimo dienos be išskaitymų arba per 14 dienų taikant 2% nuolaidą. Aukščiau nurodyta nuolaida nėra taikoma, jeigu pirkėjas prieš tai neįvykdė anksčiau pateiktų prekių apmokėjimo sąlygų.

2. Uždelsus apmokėjimą mes skaičiuojame palūkanas pagal galiojančius palūkanų tarifus, taikomus trumpalaikėms banko paskoloms, tačiau bent 3% didesnes už centrinio Vokietijos banko dabartinį tarifą.

V. Turto sulaikymas

1. Sudarant sandorius su prekybos įmonėmis visos tiekiamos prekės lieka mūsų nuosavybe iki tol, kol bus įvykdyti visi tam tikro pirkėjo verslo įsipareigojimai (prekės, kurioms yra taikytinas turto išlaikymas), net jeigu ypatingos pretenzijos buvo apmokėtos. Sudarant sandorius su asmenimis, kurie nesiverčia prekybos veikla, mes pasiliekame sau pristatomų prekių valdymo teisę tol, kol bus įvykdyti konkretūs reikalavimai sumokėti pirkimo kainą.

2. Pirkėjas turi teisę perdirbti ir parduoti prekes, kurioms taikomas sulaikymas, įprastinių verslo santykių ribose. Pirkėjas turi teisę tik parduoti ir, atitinkamai, apdoroti prekes, kurioms taikomas sulaikymas, su sąlyga, kad mes po pardavimo ir apdorojimo gausime atitinkamus mokėjimus pagal 3-5 punktus. Pirkėjas neturi teisės disponuoti prekėmis, kurioms taikomas sulaikymas, bet kokia kita forma.

3. Pirkėjas privalo perduoti mums tokius mokėjimus po prekių, kurioms taikomas sulaikymas, pardavimo ir / ar apdorojimo, nepriklausomai nuo to, ar tokios prekės parduotos vienam ar keliems klientams, ar yra apdorojamos pagal vienos ar kelių šalių užsakymą. Pirkėjas turi teisę rinkti mums skirtus mokėjimus po pardavimo ir apdorojimo tol, kol mes neatšauksime tokį leidimą. Mes turime teisę bet kada atšaukti tokį leidimą. Sukakus mokėjimo terminui pirkėjas privalo nedelsiant perduoti mums tokiu būdu gautas sumas. Pirkėjas neturi teisės perduoti tokius mokėjimus tretiesiems asmenims. Mums pareikalavus pirkėjas privalo, jeigu mes neatliksime tai patys, pranešti klientui apie skubų mokėjimų perdavimą mūsų naudai bei patvirtinti mums tokio pranešimo gavimo faktą, o taip pat išsiųsti mums informaciją ir dokumentus, reikalingus tokiems mokėjimams surinkti, su atitinkamu pranešimu. Pirkėjas turi nedelsdamas pranešti mums apie apribojimus arba visus kitus atvejus, kai mūsų teisės gali būti pažeistos dėl trečiųjų šalių veiksmų. Jeigu užtikrinimas atskaitymo sąskaita viršija išmokėjimą daugiau nei 20%, mes įsipareigojame grąžinti užtikrinimą savo nuožiūra pirkėjui pareikalavus. Pirkėjui suteiktas leidimas rinkti mokėjimus bus atšauktas, jeigu nesilaikoma mokėjimo sąlygų, jeigu pirkėjas pažeidžia sutarties sąlygas, sustabdo mokėjimus arba inicijuoja valdymą patikos teise ar bankroto procedūrą.

VI. Apdorojimo vadovas *

1. Kadangi darbo sąlygos statybos versle bei mūsų produktų naudojimo sritys labai skiriasi, mes galime tik pasiūlyti bendrus pagrindinius principus, nurodytus mūsų apdorojimo instrukcijose. Jeigu yra specialūs reikalavimai, kurie nėra nurodyti produktų naudojimo bei darbo sąlygų dokumentuose, jums prireiks mūsų specialisto konsultacijos. Šis faktas nesukelia jokių teisinių įsipareigojimų iš mūsų pusės.

2. Mūsų instrukcijoje pateiktos produktų naudojimo sąlygos pagrįstos vidutinėmis eksperimentinėmis reikšmėmis.

VII. Pranešimas apie įsipareigojimų pažeidimą, atsakomybė

1. Išsami informacija apie mūsų produktų tinkamumą, apdorojimą, taikymą ar naudojimą, techninės konsultacijos ir rekomendacijos bei kiti duomenys pateikti remiantis mūsų turimomis žiniomis, tačiau neatleidžia pirkėją nuo jo paties tyrimų bei testų atlikimo. Esamų savybių patvirtinimas ir visos garantijos yra teisiškai privalomos mums tik tuo atveju, jeigu jos yra aiškiai raštu nurodytos sutartyje. Norint pateikti pretenzijas dėl produktų kokybės ir / arba naudojimo reikalinga paskutinė atitinkamos medžiagos paso versija, kurią galima rasti mūsų interneto svetainėje, arba kuri gali būti pateikta bet kuriuo metu, pateikus užklausimą. Jeigu pirkėjas nesilaikė tokio dokumento nuostatų, visos pretenzijos dėl neatitikimo arba kitos mūsų atsakomybės negalioja.

2. Pirkėjai turi patikrinti prekes iš karto po pristatymo siekiant nustatyti galimus neatitikimus, ir, nustačius tokius trūkumus, raštu pranešti mums apie tai. Nesilaikant šios sąlygos prekės laikomos priimtomis. Pirkėjams, kurie nėra vartotojai, ši nuostata taikoma kaip akivaizdžių ir aiškių, taip ir slaptų trūkumų aptikimo atveju. Jeigu pirkėjas yra vartotojas, toks įsipareigojimas ribojamas apžiūra siekiant nustatyti išorinius trūkumus.

3. Atsiradus atsakomybei už mūsų pateiktą brokuotą prekę, kai pirkėjas praneša apie tokį defektą, mes nemokamai pakeičiame brokuotą prekę su sąlyga, kad apie trūkumus buvo pranešta rizikos perėjimo metu. Jeigu neįmanoma pakeisti prekę, pirkėjas turi teisę savo nuožiūra sumažinti atlyginimą arba nutraukti sutartį. 5 nuostata taikoma visoms pretenzijoms dėl žalos ar išlaidų atlyginimo.

4. Jeigu pirkėjas pateikia skundą, jis mūsų prašymu privalo mums suteikti galimybę atlikti patikrinimą, pateikęs medžiagos pavyzdžius. Jeigu šis įsipareigojimas neįvykdomas, pirkėjo pretenzijos mums dėl kokybės nepriimamos, išskyrus atvejus, jeigu toks nevykdymas neturės įtakos ir neapsunkins mūsų galimybių atlikti trūkumų atsiradimo priežasties ekspertizę. Mes įsipareigojame padengti išlaidas, patirtas dėl pavyzdžių pristatymo ir priėmimo, su sąlyga, kad pateikta medžiaga iš tikrųjų turi trūkumų.

5. Mes įsipareigojame atlyginti žalą pirkėjui nepriklausomai nuo teisėtų pagrindų dėl sutarties ar delikto, tik dėl tyčios, aplaidumo, grėsmės gyvybei, sveikatai, sužalojimų pavojaus arba dėl sutartinės nuosavybės praradimo, atsižvelgiant į tai, kad sutartis buvo sudaryta siekiant išvengti būtent šio įvykio, arba dėl esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimo (pagrindiniai įsipareigojimai), arba dėl kitų privalomų įstatymo nuostatų. Kompensacija už esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą apribojama tokiai sutarčiai būdingu žalos dydžiu, ir šiuo atveju maksimali suma sudaro 500 000,00 EUR, nesant tyčiai arba aplaidumui iš mūsų teisėto atstovo arba įgaliotų asmenų pusės, ir nesant žalai gyvybei ar sveikatai. Šios nuostatos nenumato jokių pakeitimų įrodymų naštai ne pirkėjo naudai. Aukščiau išdėstytos nuostatos atitinkamai taikomos padengiant visas išlaidas, kurios neteikė naudos.

6. Bet kurių pretenzijų dėl kokybės draudimo laikotarpis sudaro vienerius metus nuo prekių pristatymo dienos, su sąlyga, kad toks laikotarpis nėra taikomas vartojimo prekių pirkimui, arba su sąlyga, kad įstatymas nenumato ilgesnio laikotarpio.

VIII. Abiejų šalių sutartinių įsipareigojimų vykdymo bei jurisdikcijos vieta yra Niurnbergas. Niurnbergo teismas turi teisę nagrinėti visus ginčus, kylančius vykdant prekybos sandorius, įskaitant patikrinimus ir teisminio nagrinėjimo projektus.

IX. Baigiamosios sąlygos

1. Verslo santykiams su mūsų klientais taikomi tik Vokietijos įstatymai; užsienio valstybių įstatymai negali būti taikomi. JTO pirkimo-pardavimo įstatymas/ JTO konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių negali būti taikoma bet kurias atvejais.

2. Mes nesame atsakingi, jeigu mūsų produktai pažeidžia trečiųjų šalių teises, kai mūsų klientai eksportuoja šiuos produktus už Vokietijos Federacinės Respublikos ribų. Pirkėjas sutinka atlyginti mūsų patirtus nuostolius dėl eksportui neskirtų prekių eksportavimo.

3. Siekiant išsaugoti sandorio duomenų konfidencialumą, mūsų verslo partneriai pasirašo pareiškimą dėl informacijos neatskleidimo trečiosioms šalims, imasi visų būtinų priemonių siekiant užkirsti kelią konfidencialumo pažeidimui bei piktnaudžiavimui iš kitų šalių pusės, taip pat rūpinasi visų duomenų saugumu.

* Medžiagų saugumo pasai bei panašaus pobūdžio dokumentai pateikiami pagal reikalavimą.